Zásady ochrany osobních údajů

Jana Kubíková, IČ: 72488026, se sídlem Bohuslavice 4186, 696 55, Kyjov /dál jen jako „správce“/ přijala v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění tyto Zásady ochrany osobních údajů /dále jen jako „zásady“/, které nabyly platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2023.

„Osobním údajem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoli informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Tyto zásady se vztahují na veškeré vztahy mezi správcem a subjekty údajů, kterými se pro účely těchto zásad rozumí zejména nikoli však výlučně:

 • vlastníci nemovitých věcí, kteří mají zájem o využití nebo využívají služeb správce;

 • zájemci nebo potenciální zájemci o koupi;

 • dodavatelé správce;

 • zájemci o zaměstnání u správce nebo spolupráci se správcem

/nadále také jako „subjekty údajů“ nebo jednotlivě „subjekt údajů“/.

Za „zákazníky“ správce jsou pro účely těchto zásad považovány všechny fyzické osoby v postavení vlastníka nemovitosti, který využívá nebo má zájem o využití služeb správce, a všichni zájemci nebo potenciální zájemci o koupi nemovitých věcí.

Tyto zásady se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů správcem, není-li pro konkrétní případ mezi správcem a subjektem údajů dohodnuto jinak.

Osobní údaje shromažďované správcem

V rámci své podnikatelské činnosti správce shromažďuje tyto osobní údaje za tímto účelem:

 1. Zpracování osobních údajů vlastníků nemovitostí

Za účelem plnění smlouvy – tj. poskytnutí služeb realitní kanceláře – správce zpracovává osobní údaje vlastníků nemovitostí, se kterými uzavřel nebo hodlá uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu. Jedná se zejména o jméno, příjemní, datum narození, rodné číslo, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o vlastnictví nemovitých věcí. V této souvislosti může dojít ke zpracování rovněž osobních údajů zaměstnanců vlastníků nemovitostí. Správce zpracovává údaje vlastníků nemovitostí v rozsahu nezbytně nutném pro plnění služby, smluvně převzatých povinností a dále pro plnění zákonných povinností v souvislosti s obchodní činností, tj. zejména za účelem fakturace, vedení účetnictví, odvodu daní, poplatků.

 1. Zpracování osobních údajů zájemců a potenciálních zájemců o koupi

Za účelem plnění smlouvy – tj. poskytnutí služeb realitní kanceláře – správce zpracovává osobní údaje zájemců nebo potenciálních zájemců, kteří projeví zájem o koupi zprostředkovávaných nemovitostí a případně o uzavření rezervační smlouvy. Jedná se zejména o jméno, příjemní, datum narození, rodné číslo, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o dokladu totožnosti, příp. původ finančních prostředků. V této souvislosti může dojít ke zpracování rovněž osobních údajů zaměstnanců zájemců. Správce zpracovává údaje zájemců v rozsahu nezbytně nutném pro plnění služby, smluvně převzatých povinností a dále pro plnění zákonných povinností v souvislosti s obchodní činností, tj. zejména za účelem fakturace, vedení účetnictví, odvodu daní, poplatků, plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění.

 1. Dodání služeb externími dodavateli správce

V rámci své činnosti může správce využít rovněž služeb externích dodavatelů – fyzických osob. Správce upozorňuje, že může dojít také ke zpracování osobních údajů zaměstnanců těchto subjektů. V této souvislosti může správce zpracovávat osobní údaje takových externích dodavatelů, je-li to nezbytné pro umožnění výkonu činnosti dodavatele. Jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození, adresu nebo sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo a podpis. Informace jsou získávány přímo od subjektu údajů a jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a správcem a dále za účelem plnění zákonných povinností v souvislosti s obchodní činností, tj. zejména za účelem fakturace, vedení účetnictví, odvodu daní, poplatků.

 1. Nabírání nových potenciálních zákazníků a dodavatelů

V rámci této činnosti správce zpracovává osobní údaje potenciálních nových zákazníků a dodavatelů – fyzických osob, a to v rozsahu, v jakém je samy subjekty údajů poskytnou správci, kdy správce tyto údaje zpracovává z titulu svého oprávněného zájmu. Získávání nových zákazníků a dodavatelů je nezbytné pro výkon jeho podnikatelské činnosti.

 1. Další činnosti

Správce může v rámci své podnikatelské činnosti zpracovávat rovněž další osobní údaje, které mu subjekt údajů sám sdělí. Zpracování však může probíhat pouze je-li k němu dán právní základ a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro jaký byly osobní údaje subjektem poskytnuty.

Správce vede seznam kontaktů na zákazníky a dodavatele, v rámci kterého zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, příp. zaměstnavatel, e-mailová adresa a telefonní číslo. Účelem je zajištění efektivní komunikace s partnery, což je oprávněným zájmem správce, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání spolupráce.

Zpracovatelé

Správce není oprávněn bez výslovného souhlasu subjektu údajů využít osobní údaje k jinému účelu, než pro jaký byly tyto osobní údaje shromážděny.

Správce neprodává ani nepronajímá osobní údaje třetím osobám, ani je jinak neposkytuje jakýmkoli třetím osobám, není-li níže v těchto zásadách stanoveno jinak.

V rámci své podnikatelské činnosti správce spolupracuje se třetími osobami – externími poskytovateli služeb za účelem využití nezbytného softwarového vybavení, zajištění plnění právních povinností – zejména vedení účetnictví, zajištění právních služeb v souvislosti s činností správce, zajištění pracování daňových přiznání v souvislosti s činností správce a za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti poskytované služby. Seznam externích poskytovatelů služeb je správce připraven na vyžádání subjektu údajů obratem poskytnout.

Všichni zpracovatelé, se kterými byla navázána spolupráce, poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky platné právní úpravy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracovatel může do zpracování zapojit i dalšího zpracovatele, ovšem pouze za předpokladu, že tento splňuje stejná opatření k ochraně osobních údajů, k jakým se zavázal ve smlouvě se správcem.

Většina zpracovatelů správce pochází z České republiky a řídí se při zpracování osobních údajů českou právní úpravou. Při zpracování osobních údajů zpracovateli může však dojít rovněž k předání osobních údajů do zahraničí v rámci prostoru Evropské unie. Všechna tato předání jsou nezbytná pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem. Správce dbá na to, aby všichni případní zahraniční zpracovatelé byli členy státu Evropské unie.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním tato práva:

 • Právo přístupu: subjekt údajů může kdykoli požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby. Správce má v takovém případě povinnost bezodkladně tuto informaci subjektu údajů poskytnout;

 • Právo podat stížnost: subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému orgánu pro domnělé porušení platných právních předpisů, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /www.uoou.cz/;

 • Právo na opravu: subjekt údajů může žádat opravu nepřesných údajů týkajících se jeho osoby;

 • Právo na výmaz: subjekt údajů má právo, aby správce bez odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účely pro které byly shromážděny a zpracovávány, byla-li vznesena námitka proti zpracování a neexistují-li žádné převažující důvody ke zpracování; pokud by byly osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce stanovené platnými právními předpisy;

 • Právo na omezení zpracování: v případě, že subjekt údajů popře přesnost zpracovávaných údajů, je správce povinen omezit zpracování dotčených osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • Právo na informaci: Subjekt údajů má právo být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se jej týkají;

 • Právo vznést námitku: subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu nezbytnosti zpracování za účelem oprávněného zájmu správce;

 • Právo na přenositelnost: subjekt údajů má právo osobní údaje, které se jej týkají a jež tento správci poskytl, získat ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, aniž by tomu stávající správce bránil.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat.

Na žádost poskytne správce subjektu údajů informace o přijatých opatřeních nezbytných pro naplnění práv subjektů údajů.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit písemně zasláním požadavku na adresu sídla správce, tj. Jana Kubíková, Bohuslavice 4186, 696 55, Kyjov, e-mail: reality@janakubikova.cz, tel.: +420 606 444 054.

Mlčelivost

Správce si je vědom důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých zpracovávaných osobních údajích. Správce není oprávněn zpřístupnit osobní údaje jakékoli třetí osobě, nestanoví-li tyto zásady jinak.

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze prostřednictvím zaměstnanců /pokud nějaké má/, které však zaváže k mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, v jakém tuto povinnost stanoví tyto zásady a platná právní úprava.

 

Technická a organizační opatření

Správce během zpracování vždy dbá na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení osobních údajů, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování. Správce zabezpečil rovněž ochranu osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikace, a to zejména ochranou před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením nebo jiným neoprávněným zpracováním nebo využitím těchto údajů.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva svobody fyzických osob, oznámí toto porušení správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin, subjektu údajů. Současně takové porušení správce oznámí i dozorovému orgánu.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Doba zpracování

Doba zpracování závisí na kategorii osobních údajů, jakož i na účelu, pro který je daný osobní údaj zpracováván. Vždy ovšem platí, že osobní údaje jsou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou.

 • osobní údaje související s plněním smlouvy, na základě které budou poskytovány služby realitní kanceláře, budou uchovávány po dobu, kdy bude smlouva účinná. Část osobních údajů může být uchovávána až po dobu dalších 6 let po ukončení obchodního případu tak, aby správce byl v případě případného soudního sporu schopen unést důkazní břemeno;

 • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů budou správcem zpracovávány až odvolání souhlasu subjektem údajů, nebo do chvíle, kdy souhlas pozbyde účinnosti, případně do chvíle, než pomine účel zpracování;

 • osobní údaje zpracovávané z titulu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění budou v souladu s ustanoveními tohoto zákona zpracovávány po dobu 10 let od ukončení obchodního případu;

 • osobní údaje potenciálních zákazníků a dodavatelů budou uchovány po nejdéle dobu 3 měsíců ode dne, kdy dojde k ukončení jednání o navázání případné spolupráce. Po tuto dobu je správce oprávněn subjekty oslovit s případnou novou nabídkou;

 • osobní údaje, které jsou správcem zpracovávány za účelem plnění právních povinností, tj. zejména za účelem vedení účetnictví, odvodu daní a poplatků apod. budou vymazány ve lhůtách stanovenými platnými právními předpisy a vnitřními předpisy správce, nejdéle však po dobu 10 let.

Další informace

Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nepřikročil k tomuto kroku na základě vlastního rozhodnutí.

Aktualizace zásad

Správce si vyhrazuje právo tyto zásady pro ochrany osobních údajů změnit. Změna bude provedena zveřejněním na webových stránkách správce a je účinná do 30 dnů ode dne zveřejnění. Vedle toho se správce zavazuje zaslat všem registrovaným zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům nové aktualizované zásady ochrany osobních údajů, a to bezodkladně po té, co tyto budou správcem přijaty.

V Kyjově dne 1. 12. 2023

Jana Kubíková