Reklamační řád

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Jana Kubíková, IČ: 72488026, se sídlem Bohuslavice 4186, 696 55, Kyjov je osobou samostatně výdělečně činnou, která disponuje živnostenským oprávněním k provozování živnosti „Realitní zprostředkování“. V rámci své podnikatelské činnosti provozuje realitní kancelář. Dále je pro účely tohoto dokumentu označována jen jako „realitní kancelář“.

 2. Za „zákazníka“ realitní kanceláře jsou považovány tyto osoby:

  1. vlastníci nemovitých věcí, kteří mají zájem využít nebo využívají služeb realitní kanceláře;

  2. zájemci o koupi nemovitých věcí nebo potenciální zájemci o koupi nemovitých věcí využívající nebo hodlající využít služeb realitní kanceláře;

  3. jakákoli fyzická osoba, která hodlá využít nebo využívá služeb realitní kanceláře.

 3. „Uzavřenou smlouvou“ se rozumí Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitých věcí uzavřená mezi vlastníkem a realitní kanceláří, Smlouva o rezervaci koupě nemovitých věcí uzavřená mezi vlastníkem, zájemcem o koupi a realitní kanceláří nebo Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitých věcí uzavřená mezi vlastníkem nemovitých věcí nebo zájemcem o nájem a realitní kanceláří.

 4. Tento reklamační řád se použije na veškeré vztahy vzniklé mezi realitní kanceláří a jejími zákazníky, se kterými byl navázán smluvní vztah na základě uzavřené smlouvy a bylo jim poskytnuto smluvní plnění.

Článek II

Uplatnění reklamace

 1. V případě, že realitní kancelář bude v rámci poskytování svých služeb postupovat nevhodným nebo nevyhovujícím způsobem v rozporu s uzavřenou smlouvou, může zákazník uplatnit u realitní kanceláře reklamaci a vadu poskytnutého plnění jí vytknout.

 2. Reklamaci zákazník zašle v listinné podobě tak, že ji předá držiteli poštovní licence k doručení na adresu sídla realitní kanceláře, tj. Bohuslavice 4186, 696 55, Kyjov nebo elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové adresy reality@janakubikova.cz.

 3. Realitní kancelář je povinna o každé uplatněné reklamaci sepsat reklamační protokol a jednu jeho kopii poskytne zákazníkovi. Reklamační protokol bude poskytnut prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy zákazníka.

Článek III

Náležitosti reklamace

 1. V rámci reklamace zákazník uvede:

  1. identifikaci své osoby, tj. jméno, příjmení, datum narození a adresu;

  2. identifikaci uzavřené smlouvy nebo obchodního případu;

  3. v čem reklamovaná vada plnění spočívá a jak se projevuje;

  4. popis významných skutečností a dalších údajů dotýkajících se reklamované vady;

  5. kontaktní e-mailovou adresu zákazníka, prostřednictvím které bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace.

 2. Zákazník může k reklamaci přiložit přílohy, které umožní blíže specifikovat reklamovanou vadu nebo prokáží její existenci.

Článek IV

Vyřízení reklamace

 1. Realitní kancelář reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 /slovy: třiceti/ dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o uplatnění reklamace.

 2. V případě oprávněné reklamace realitní kancelář:

  1. odstraní závadný stav;

  2. poskytne přiměřenou náhradu, pokud závadný stav nelze odstranit, nebo

  3. poskytne slevu z ceny služby.

 3. V případě, že bude reklamace posouzena jako neoprávněná, informuje realitní kancelář o této skutečnosti zákazníka.

 4. Realitní kancelář vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy zákazníka, kterou tento uvedl v uplatnění reklamace. Realitní kancelář upozorňuje na skutečnost, že v případě, že zákazník uvede nepřesnou, neúplnou, chybnou e-mailovou adresu nebo neuvede e-mailovou adresu žádnou, může takovéto jednání mít za následek to, že zákazník neobdrží oznámení o vyřízení reklamace.

 5. Realitní kancelář postupuje u každé reklamace individuálně a každý případ posuzuje samostatně.

 6. V případě neoprávněné reklamace, která je uplatněna opakovaně aniž by byly uvedeny nové skutečnosti nebo doplněny nové důkazy nebo v případech reklamací zjevně neoprávněných si realitní kancelář vyhrazuje právo reklamaci dále nezpracovávat.

Článek V

Náklady

 1. Náklady reklamačního řízení nese realitní kancelář. To neplatí v případech, kdy zákazník na základě vlastního rozhodnutí přistoupí k využití služeb třetích osob, např. různých poradců a odborníků, aniž by reklamaci s realitní kanceláří předem odpovídajícím způsobem řešil. V takovém případě nese náklady na tyto služby zákazník.

Článek VI

Námitka proti vyřízení reklamace

 1. Má-li zákazník za to, že reklamace nebyla řádně vyřízena, může realitní kanceláři podat námitku proti vyřízení reklamace.

 2. Námitka se podává nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy zákazníkovi bylo odesláno vyrozumění o vyřízení reklamace. Reklamaci zákazník zašle v listinné podobě tak, že ji předá držiteli poštovní licence k doručení na adresu sídla realitní kanceláře, tj. Bohuslavice 4186, 696 55, Kyjov 3 nebo elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové adresy reality@janakubikova.cz.

 3. Realitní kancelář je povinna reklamaci znovu prověřit, nejpozději do pěti pracovních dnů se k námitce vyjádřit a zaujmout své stanovisko. Toto bude zákazníkovi sděleno prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.

 4. Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/5, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 1. Realitní kancelář si vyhrazuje právo tento reklamační řád změnit. Změna bude provedena zveřejněním na webových stránkách realitní kanceláře a je účinná do 30 dnů ode dne zveřejnění. Vedle toho se správce zavazuje zaslat všem registrovaným zákazníkům nové aktualizované znění reklamačního řádu, a to bezodkladně po té, co tento bude správcem přijat.

V Kyjově dne 1. 12. 2023

Jana Kubíková